Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 mei 2016

Informatie over de ALV van 21 mei

Zie hier de nieuwsbrief aan de leden over de ALV van 21 mei. Ook niet-leden zijn welkom, al hebben zij geen stemrecht.

Verkiezingen op de ingelaste ALV

Beste leden,

Als bestuur zijn we blij dat vier kandidaten zich hebben aangemeld voor de vacatures die vrij zijn gekomen met het vertrek van de secretaris en het opvangen van de groei in de vereniging. In deze mail vindt u informatie over de procedure van de verkiezingen, achtergronden van de kandidaten en informatie over de ingelaste ALV.

ALV
Om met het laatste te beginnen: zaterdag 21 mei vindt de ALV plaats in Grand Café Berlin (Diemen-Zuid, Campus). Dit is het moment dat de kandidaat-bestuursleden zich gaan voorstellen aan de leden van de vereniging en er gestemd gaat worden over de posities. De opbouw van die ALV is als volgt.

14:30 Inloop
15:00 Aanvang ALV
15:05 Welkom & Vaststellen agenda (1)
15:06 Toelichting bestuur op verkiezing
15:10 Vaststellen procedure verkiezing (2)
15:10 Toelichting kandidaten op hun sollicitatie
16:00 Sluiten ALV
18:00 Bekendmaken uitslag verkiezingen & ledenborrel

Agenda
Zoals bij iedere ALV hebben leden de gelegenheid om agendapunten, voorstellen of moties in te dienen, ook nu is dat het geval tot uiterlijk vrijdag 20 mei 20:00. Het bestuur raadt echter aan om deze – tenzij urgent – op te sparen tot de reguliere ALV in het najaar.

Procedure
Gedurende de start van de ALV wordt onderstaande procedure vastgesteld, eventuele wijzigingen (amendementen) kunnen in de procedure doorgevoerd worden, mits deze een meerderheid bij handopsteken krijgen van de ALV en mits de voorgestelde wijzigingen uiterlijk op vrijdagavond 20:00 per mail gecommuniceerd zijn met de verkiezingscommissie (Frans Deckers, frans.deckers@outlook.com, en Mart Roumen, m.roumen@hotmail.com). Ook dan wordt definitief vastgelegd welke kandidaten voor welke functie(s) gaan, mits zij reden tot wijzigingen zien. 

Bij start van de ALV worden stemformulieren uitgedeeld, waarop de naam van de kandidaten staan uitgesplitst per functie. Achter de naam kun je bij de kandidaat van jouw eerste voorkeur een ‘1’ invullen, bij de tweede kandidaat van jouw voorkeur een ‘2’, en als er geen kandidaten zijn die je geschikt vindt kun je het open laten. Deze stemformulieren lever je in bij de verkiezingscoördinator Frans Deckers en hij zal dan nakijken of je stemrecht hebt (contributie betaald) en je naam afvinken op de ledenlijst, om te borgen dat alle leden maar één keer kunnen stemmen. Uiteraard staat het kandidaten ook vrij om te stemmen, dat zijn immers ook leden.

Aan het einde van de middag worden de stemmen geteld door de verkiezingscoördinator en daarna herteld door de bestuursvoorzitter. Bij gelijk aantal stemmen beslist het huidige bestuur wie de functie krijgt.

Deze bestuursverkiezingen zijn – zonder expliciet anders vermeld door de te verkiezen kandidaten – voor een periode van drie jaar.

Er kan per volmacht gestemd worden, mits toestemming van zowel degene die gaat stemmen als degene voor wie gestemd wordt. Ook dit dient voor vrijdagavond 20:00 gecommuniceerd te zijn met de verkiezingscommissie.

Er zullen enkele geprinte motivatiebrieven en CV’s beschikbaar zijn op de locatie van de ALV. Tijdens de ALV is er de kans voor kandidaten om een mondelinge toelichting te geven van maximaal tien minuten, daarna kunnen er vragen gesteld worden door de leden.

De kandidaten
Voor de posities ‘bestuurslid evenementen’ en ‘bestuurslid politiek’ hebben zich twee kandidaten gemeld. Voor de positie ‘communicatie’ hebben we uiteindelijk geen kandidaat. Die blijft vooralsnog vacant tot de volgende ALV. Als je op de woorden ‘CV’ of ‘Motivatie’ klikt, gaat hij die downloaden op de device waarop je actief bent. Het is helaas niet mogelijk om deze als bijlage in deze mail mee te sturen, vandaar deze ‘omweg’.

Bestuurslid politiek
– Sarie Muijs (CV, Motivatie)
– Hans van Leverink (CV, Motivatie)

Bestuurslid communicatie
– Vacant

Bestuurslid evenementen
– Damy Pieterse (CV, Motivatie)
– Arjen Baltus (CV, Motivatie)

Uiteraard hopen wij dat u zich goed laat informeren over deze kandidaten en hopen we dat iedereen langs wil komen om een zo goed mogelijk bestuur van onze prachtige vereniging te formeren. Tot 21 mei!
Verder….
Blijf via Facebook en Twitter op de hoogte van al onze activiteiten en zorg dat uw (politiek)-geïnteresseerde vrienden dit ook doen.