Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 november 2019

Begroting 2020: Algemene Beschouwingen

Op 31 oktober sprak fractievoorzitter Kai de Haan de Algemene Beschouwingen van D66 uit:

 

Voorzitter, collega-raadsleden, geacht College en andere belangstellenden,

‘Duurzaam samenleven’ is de titel van het coalitieakkoord uit 2018 en is dan ook waar we in de gemeente Diemen de komende jaren volop aan zullen werken. Maar in deze twee ogenschijnlijk simpele woorden ligt veel besloten. Zo gaat duurzaamheid verder dan het zuinig omgaan met grondstoffen en vraagt samenleven meer van ons dan elkaars aanwezigheid tolereren.

Streven naar een duurzaam Diemen is een brede uitdaging, die in veel beleidsterreinen doorwerkt. De voorliggende begroting biedt belangrijke handvatten die Diemen gaat gebruiken om verandering naar een duurzamere samenleving te beginnen. Zo gaan we veel investeren in kennis en capaciteit op de afdeling duurzaamheid. Door hierin te investeren zorgen we ervoor dat er geen kansen blijven liggen en er gewerkt kan worden aan een ambitieuze duurzaamheidsagenda. We ontstenen waar mogelijk de buitenruimte en versterken bestaand groen. Hiermee raken we beter bestand tegen de grotere regenbuien en hittestress die wij als het gevolg van klimaatverandering kunnen verwachten. En we investeren in een nieuw afvalbeleid, waarmee Diemen een grote stap moet gaan zetten richting de landelijke norm van 100kg restafval per jaar. Hiermee zorgen we dat grondstoffen niet verloren gaan en zetten we een belangrijke stap naar een meer circulaire economie. Om ervoor te zorgen dat iedereen hieraan mee kan doen dient D66 een motie in om ook betere afvalscheiding bij studentenwoningen mogelijk te maken.

Zoals zojuist benoemd heeft de gemeente op veel gebieden een voorbeeldfunctie en wat ons betreft wordt deze ook ingezet om inwoners bewuster te maken van wat ze eten, en dat het goed mogelijk is om gezond en lekker te eten zonder vlees en bijkomende uitstoot te ondersteunen. Hiertoe dienen we een motie in om vanaf heden bij openbare gelegenheden die de gemeente organiseert geen vlees meer aan te bieden.

Een duurzame omgang met onze leefomgeving vraagt ook om beperking van de uitstoot van onder andere CO2 en stikstof die het gebruik van fossiele brandstoffen tot gevolg heeft. De luchtkwaliteit in Diemen is in vergelijking met grote delen van Nederland bovengemiddeld slecht en iedere beperking van schadelijke uitstoot is dan ook zeer welkom. Daarom wordt de overstap naar elektrische mobiliteit in Diemen zoveel mogelijk gefaciliteerd door bijvoorbeeld het plaatsen van laadpalen en omarmen van initiatieven zoals elektrische deelscooters.

Samenleven begint met elkaar in de waarde laten, respecteren dat iedereen verschillend is en als gemeenschap klaarstaan voor iedereen die een helpende hand nodig heeft. Om het begrip en respect voor elkaars leefwijze en overtuigingen te versterken wordt het diversiteitsbeleid de komende jaren uitgebreid. De gemeenschapszin wordt onder andere versterkt door initiatieven als Daarom Diemen en het uitbreiden van het evenementenaanbod. En om de helpende handen op de juiste plaatsen in te kunnen zetten is sinds enige tijd het platform Diemen Voor Elkaar gelanceerd. We zijn dus op de juiste weg, maar er zijn nog voldoende aandachtspunten die voortdurend onze aandacht vragen.

Zo zijn er veel mensen die leven in eenzaamheid en niet altijd een helpende hand nodig hebben, maar wel meer mogelijkheden om met andere mensen in contact te komen. In de buurthuizen worden – voor onder andere deze mensen – al veel activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld kookproject ’t Stekkie in het Kruidvat, waar voor en door een diverse groep bewoners heerlijke maaltijden worden bereid uit verschillende windstreken. Maar het is duidelijk dat met de geboden activiteiten niet iedereen wordt bereikt en veel eenzame mensen nog niet goed in beeld zijn waardoor ze ook moeilijker gewezen kunnen worden op het reeds bestaande aanbod.

Bij het streven naar een samenleving voor iedereen is het ook van belang dat er voor alle doelgroepen voldoende betaalbare woningen zijn. Zowel in de gehele regio als in Diemen blijft het tekort aan woningen voor zowel sociale huur als middenhuur onze aandacht vragen.  In het afgelopen jaar heeft de gemeente veel kunnen realiseren in het uitbreiden van de woningvoorraad.  Zo nam in 2018 in Diemen de woningvoorraad door nieuwbouw met bijna 5% sterk toe. Op zich is dit een prachtig resultaat en het zou mooi zijn als de gemeente dit zou kunnen herhalen. Echter we zien ons ook geconfronteerd met een tekort aan bebouwbare ruimte en dit beperkt de groei in de woningvoorraad. En voor het gebruik van het beschikbare bouwoppervlak zijn ook andere wensen zoals voldoende groen, sport en spel om een paar belangrijke te noemen.

D66 is altijd een groot voorstander geweest voor het gezamenlijk uitwerken van nieuwe plannen, ook op het gebied van woningbouw. Inloopavonden helpen bij het informeren van de buurtbewoners maar participatie gaat een stap verder en is hard nodig om duurzame en breed gedragen plannen te ontwikkelen. Dit staat ook zo benoemd in de Woonvisie met de zinsnede: ‘Voor het verwezenlijken van sterke wijken moeten we dan ook vooral de kennis en de inzet van de bewoners benutten’. Wij hebben met het onderzoeken van mogelijkheden tot woningbouw op Buitenlust geprobeerd om het participatietraject vorm te geven. Helaas zijn we daar tot op heden nog niet goed in geslaagd. Participatie blijft voor D66 echter van groot belang. Niet alleen bij het woningbouwvraagstuk maar ook voor het realiseren van andere voorzieningen. Om als gemeenteraad bij alle onderwerpen die we behandelen zoveel mogelijk aandacht aan participatie te kunnen schenken dienen we een motie in die het college vraagt bij raadsvoordrachten aan te geven welke trede van de participatieladder volgens hen geschikt is.

Een duurzame samenleving vormt zich niet vanzelf. Het streven naar een meer duurzame omgang met grondstoffen, onze leefomgeving en vooral ook met elkaar vraagt veel van iedereen en met name van diegenen die in de basis slecht om kunnen gaan met verandering. Maar de wereld verandert continu en opvattingen over hoe de wereld en ons dorp eruit hoort te zien veranderen mee. Wellicht is verandering de enige constante altijd al aanwezig is geweest en ook altijd aanwezig zal blijven. Als gemeenteraad hebben we de verantwoordelijkheid om op te voorziene veranderingen vooruit te lopen, deze op een goede en verstandige manier in onze gemeente te laten doorwerken en alle inwoners hier zo respectvol mogelijk in mee te nemen. Een zware verantwoordelijkheid die D66 graag samen met iedereen hier oppakt met als doel: Duurzaam samenleven.