Steun ons en help Nederland vooruit

Burgerparticipatie en medezeggenschap

De gemeente Diemen is van en voor de inwoners. De gemeenteraad is door de inwoners van de gemeente gekozen om uitvoering te geven aan het programma dat de inwoners voorstaan. Dat betekent dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij de inwoners zelf en D66 wil graag dat zij voldoende betrokken worden bij de besluitvorming.

Burgerparticipatie dient met zorg te worden ingevuld. We dienen erop te letten dat er altijd voldoende democratische legitimiteit is. Het mag niet zo zijn dat een mondige minderheid bepaalt.

Betrokkenheid kan onder andere plaatsvinden door het volgen van de raadsvergaderingen. Deze zijn openbaar en kunnen dus goed door burgers gevolgd worden. Zij kunnen hierop reageren en hun standpunten uiten. D66 wil dit graag verder stimuleren. Hiervoor zijn verschillende vormen mogelijk. Belangrijk is dat de bewoners betrokken worden bij voorstellen.

D66 wil dat het gemeentebestuur luistert naar wat zich in de gemeente afspeelt voordat zij overgaat tot besluitvorming. Bijvoorbeeld bij kansen en problemen op het gebied van leefbaarheid, verkeersoverlast of parkeerdruk zou de eerste stap moeten zijn te luisteren naar wat de wensen en zorgen van bewoners zijn. En doorvragen of er ideeën zijn om de problemen op te lossen, voordat ze haar ambtenaren aan het werk zet om die oplossingen op papier te zetten.

Gemeenten moeten bezuinigen en Diemen ontkomt daar ook niet aan. Hierbij moeten belangrijke keuzes worden gemaakt en deze raken onze burgers en ondernemers. D66 wil de inwoners hierbij daarom actief betrekken. Dit kan bijvoorbeeld door de gemeenteraad de financieel verantwoorde kaders te laten vaststellen en de inwoners vervolgens te betrekken voor de concrete invulling.

Verder speelt de besluitvorming rond het energiebeleid. Het huidige energieplan heeft als doelstelling dat Diemen in 2040 energieneutraal is. Dit kan op verschillende manieren, zoals door het plaatsen van windmolens, het stimuleren van zonnepanelen en/of biogas. Hier dienen beslissingen genomen te worden die consequenties hebben voor de lange termijn en deze dienen voldoende draagvlak in de gemeente te hebben.

Bij het formuleren van beleid dient de gemeente zoveel mogelijk belanghebbende burgers, bedrijven en instellingen actief op te zoeken voor hun oordeel.

Een andere ontwikkeling is dat mensen de overheid steeds vaker benaderen met goede ideeën of de wens om een algemeen of maatschappelijk belang onder hun hoede te nemen. De gemeente moet dat zoveel mogelijk stimuleren en mogelijk maken.

D66 vindt het van uitermate groot belang dat de inwoners inzicht hebben in de besluitvorming van hun vertegenwoordigers.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018